.

Sự phát triển của ngành công nghiệp phim sex 18+ lầu xanh và sự xuất hiện của các dự án phim lầu xanh trong thời kỳ gần đây. Ngành công nghiệp này đang trải qua những thay đổi đáng kể, và các bộ phim lầu xanh trở nên ngày càng phổ biến trong thị trường giải trí. Chúng tôi sẽ trình bày cách ngành công nghiệp phim 18+ đã phát triển từ lúc bắt đầu và tác động của nó đối với xã hội.